Skip to main content Skip to search

Adatvédelmi szabályzat


 


A  Békési Consulting Kft. külső adatvédelmi tájékoztatója

A Békési Consulting Kft. (székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 79. VII/31.,  cégjegyzékszám: 01-09-197162, adószám: 25055980-2-42, telefonszám: 06703186216, e-mail: bgcontrollkft@gmail.com, önállóan képviseli: Békési Gabriella ügyvezető igazgató), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt Érintettek figyelmét, hogy

  • az Érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) a bgcontrollkft@gmail.com e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattaltehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az Érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
  • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. mellékletében találhatók.
  • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
  • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre.
  • az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő Munkatársaira valamint belső működésére vonatkoznak.

 

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy létfontosságú érdek Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás, megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot egyeztet az Adatkezelővel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy jogos érdek vagy jogszabályi kötelezettség, vagy létfontosságú érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás, vagy GDPR 6. cikk (1) b) pontja Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában érvényességi Időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik Érintettek

Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az Érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján kötelező Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában elévülési idő vagy

megállapodásban meghatározott Időtartam vagy

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns) önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy

megállapodáson alapul vagy

jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Partner Munkatársa Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában érintett kérésére törlésig,

adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

érintett halála miatt történő törlésig,

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.

Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni

elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik Érintettek, esetleg partner

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az adatkezelés Jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen Célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban. hozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

Tanácsadási feladatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a tanácsadási szolgáltatás elvégzése (adott sajátos Cél) megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, aki részt vesz az Adatkezelő nyújtott tanácsadáson Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. elévüléséig vagy 8 évig, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek, közhiteles nyilvántartás

Adatközlés (harmadik személy felé) összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Sajátos Cél hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidő, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával Érintettek, adatfeldolgozó, közhiteles nyilvántartás

Meghívókkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az Adatkezelő működésének elősegítése. Hozzájárulás, jogos érdek Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől meghívót kap Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Cél megvalósulásáig vagy elévülésig Elektronikusan vagy papíralapon Érintettek

Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Bizonyítás, nyomonkövetés Adatkezelő jogos érdeke, vagy ha jogszabály előírja, jogi köt. teljesítése. Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki terméket/árut/stb. vesz át az Adatkezelőtől, vagy ilyet ad át, szükség esetén tanuk. Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Elévülési idő, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan, papír alapon, manuálisan Érintettek

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidőben Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik saját nyilvántartásból, Érintettektől

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
jogi kötelezettség teljesítése jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba) 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 8 évig papír alapon/elektronikusan, manuálisan Érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §) minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 8 évig papír alapon/elektronikusan, manuálisan számlát kiállító fél

Lezárva: 2019. június hó 14. napján

Békési Gabriella ügyvezető igazgató
Békési Consulting Kft.